Foreningens vedtægter§1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Nordsjællands Delebiler

1.2. Foreningens hjemsted er Furesø kommune.

§ 2 Formål

2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 3 Medlemmer

3.1. Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner og eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger) dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Farum Delebil, hvem der skal registreres som bruger.

3.2. Det er et krav, at medlemmer og registrerede brugere ved indmeldelse har kørekort. Medlemmer og registrerede brugere skal have en minimusalder samt have besiddet kørekort i en minimumsperiode, som fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan – enstemmigt – give dispensation fra mindstekravene på særlige vilkår.

3.3. Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af foreningens bestyrelse.

3.4. I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt. 3.1. kan en beboer i samme husstand oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste, der fastlægges på generalforsamlingen. Et tillægsmedlemskab betragtes som et fuldgyldigt medlemskab i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af forenings køretøjer. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt.

3.5. Passivt medlemskab

Passivt medlemskab omfatter medlemskab uden rettigheder. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Passivt medlemskab kan oprettes gennem indbetaling af indmeldelsesgebyr og et årligt medlemskontingent på én måneds ordinært medlemskab. Ved overgang til aktivt medlemskab skal indbetales det til enhver tid gældende depositum. Overgang fra aktivt medlemskab til passivt kan ske med én måneds varsel. Overgår et medlem fra aktivt medlemskab til passivt, kan medlemmet inden for det første år alene blive aktivt medlem gennem betaling af fuldt kontingent for perioden. Når man går fra aktivt til passivt medlemskab skal depositummet blive i foreningen.

§ 4 Indmeldelsesgebyr, depositum og kontingent

4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og indbetales kontant ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste. Bestyrelsen kan - enstemmigt - give dispensation for indmeldelsesgebyr i forbindelses med særlige markedsføringstiltag.

4.2. Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig.

4.3. Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for foreningens til en hver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

4.4. Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste

§ 5 Hæftelse

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum og gebyr) for forpligtigelser vedrørende foreningen. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab.

§ 6 Andel

Udgået fra 26.11.2009

§ 7 Brug af foreningens køretøjer

7.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

7.2. Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

7.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår.

§ 8 Vederlag for brug af foreningens køretøjer

8.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes på generalforsamlingen og er til en hver tid gældende for alle medlemmer.

8.2. Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af løbende udgifter, samt hensættelser til aflevering og genanskaffelse af biler. Ud over en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke på sigt efter noget overskud i foreningen.

§ 9 Opsigelse

9.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med tre måneders skriftligt varsel til bestyrelsen.

9.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtiget til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtigelser overfor foreningen.

§ 10 Eksklusion

10.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:

• Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.

• Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.

• Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.

• Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.

• Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.

§ 11 Generalforsamling

11.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

11.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår/regnskabsår.

5) Forslag fra medlemmerne

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 12 Indkaldelse m.v.

12.1. Generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling varsles med brev eller opslag senest 4 uger før.

12.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

12.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 13 Beslutninger på generalforsamlingen

13.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemme-berettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

13.2 Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

13.3. Hver medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

13.4. Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Bestyrelse

14.1. Generalforsamlingen vælger af foreningens medlemmer en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

14.2. Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsen, samt yderligere mindst 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

14.3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling.

14.4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år af gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

14.5. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

14.6. Bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens årsregnskab.

14.7. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 15 Tegningsret

15.1 Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 16 Administration

16.1. Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator.

16.2. Foreningens midler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut eller girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne cheks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

16.3. Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura.

§ 17 Regnskab

17.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelse og evt. administrator.

17.2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 18 Revision

18.1 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 19 Opløsning

19.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

19.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

19.3. Ved opløsning af foreningen udloddes - efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld - den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.

* * * * * * * * * * * * * * *

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Farum den 2. december 1998.

Ændret på generalforsamlingen den 1. februar 2000, på generalforsamlingen den 21. februar 2002, på generalforsamlingen 15. marts 2007, på generalforsamlingen 26. november 2009, på generalforsamlingen 3. juni 2013, på generalforsamlingen 2. juni 2014 samt på generalforsamlingen 23. april 2018.​


I bestyrelsen

Christine Wennerberg, Simon Bønløkke, Jørgen Brems, Ebbe Teglgaard Hansen, Niklaus SonneBestyrelsenCharlie Breindahl, Farum (Formand)

T: 5192 1598

E: formand (at) nsjd.dk
Simon Bønløkke, Værløse (næstformand)
T: 5376 3646
E: delebil (at) bonlokke.dkBastian Epp, Birkerød (kasserer)
T: 4243 6681
E: bastian.epp (at) googlemail.com

Torben Breiø, Birkerød
T: 6022 3592
E: torbenbreioe (at) gmail.comEbbe T. Hansen, Allerød (sekretær)
T: 4814 0714
E: ebbe_t_h (at) hotmail.comChristine Wennerberg, Hillerød (suppleant)


Christian Bagger, Farum (suppleant)