Medlemsvilkår1 Generelle rettigheder og pligter

1.1 Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jfr. den til enhver tid gældende prisliste har medlemmet ret til at benytte Nordsjællands Delebils køretøjer i henhold til nærværende vilkår.

1.2 Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

1.3 For at måtte føre Nordsjællands Delebils biler er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab – ordinært medlemskab eller tillægsmedlemskab - af Nordsjællands Delebil.

1.4 Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig at denne har kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.2. Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager Nordsjællands Delebil.

2 Nøgler

2.1 Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en nøgle til Nordsjællands Delebils nøgleskabe. Nøglen er fortsat Nordsjællands Delebils ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem.

2.2 Medlemmet må ikke fremstille kopier af nøglen.

2.3 Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Nordsjællands Delebil skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarlig for evt. følger af, at en sådan oplysning ikke gives – eller gives for sent.

2.4 Mistes en nøgle betaler medlemmet en afgift til foreningen, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

3 Stamplads

3.1 Nordsjællands Delebils køretøjer har stamplads på en standplads, der fremgår af foreningens informationsmateriale til medlemmerne. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug.

3.2 Oplysning om ændring af eksisterende standpladser eller oprettelse af nye vil tilgå medlemmerne løbende.

4 Reservation af bilerne

4.1 Nordsjællands Delebils biler reserveres på foreningens kalender (bookingsystem) på internettet.

4.2 Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelastningsperioder skal medlemmerne – for at være sikre på at få en bil til foreningspriser – bestille bilen indenfor på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden vil foreningspriserne være forhøjede. Bestyrelsen træffer beslutning om procedure i forbindelse med spidsbelastningsperioder og fastsætter pristillæg, der bidrager til finansiering af merpris for lejede biler.

4.3 Reservationer kan aflyses mod betaling af et vederlag i henhold til den til en hver tid gældende prisliste. I fald bilen bruges af et andet medlem i den periode, der aflyses, skal der ikke betales aflysningssgebyr.

4.4 Det påhviler medlemmet at sikre, at bilen er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation.

4.5 Såfremt medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt ( i relation til det i pkt. 4.6. anførte) betales der en afgift, som fremgår af den til en hver tid gældende prisliste.

4.6 I fald tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter bilen ind i periode, der er reserveret af et andet medlem, er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen, pligtig at kontakte det medlem, der har reserveret bilen i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen.

4.7 Såfremt et medlem bruger en bil uden at have reserveret den i bookingsystemet, pålignes der et gebyr, svarende til gebyret for for sen aflevering af bil, jf prislisten, for den tid, bilen faktisk har været brugt. Herudover betales den sædvanlige tids- og kilometertakst for brug af bilen.

4.8 Hvis et andet medlem, der har reserveret pågældende bil, forhindres i at bruge bilen som følge af for sen aflevering eller brug af bilen uden reservation, er det skadelidte medlem berettiget til at anvende rimelige alternative transportløsninger (leje af bil, brug af taxa e l) og til at få godtgjort evt ekstraudgifter i forbindelse hermed af foreningen.

4.9 Det medlem, der har afleveret for sent eller brugt bilen uden reservation, er forpligtet til at godtgøre foreningen den nævnte ekstraudgift, dog højst et beløb svarende til depositum.

4.10 Foreningen eller dens medlemmer kan ikke gøres ansvarlige for evt. følgeudgifter i forbindelse med situationer beskrevet i § 4.7 og 4.8.

5 Registrering af forbrug

5.1 Medlemmerne registrerer deres brug af foreningens biler ved
1) at registrere kørslen med starttidspunkt samt kilometerstand ved start og slut og
2) at inddatere start- og slutkilometertal i foreningens bookingsystem under pågældende reservation.

5.2 Såfremt bilen benyttes ud over reservationsperioden - jævnfør pkt. 4.7. – skal medlemmet ufortøvet informere foreningens administration herom.

Betaling af kørsel

6.1 Anvendelse af Nordsjællands Delebils biler betales iht foreningens takstsystem og dækker betaling for den tid, en bil reserveres og de kørte kilometer. Iht takstsystemet medfører reservation af en bil i 6, 12, 24 timer osv betaling for et antal faste kilometer. Priserne er incl. drivmidler mv,.

6.2 Medlemmernes forbrug af foreningens biler opgøres månedligt, hvorefter faktura er tilgængelig i bookingsystemet. Medlemmerne adviseres om, hvornår faktura er udarbejdet.

6.3 Der gives betalingsfrist på 8 dage og efter udløb af betalingsfristen pålignes renter med den til en hver tid gældende diskontorente med tillæg af 5 %. Ved fremsendelse af rykker pålignes et administrationshonorar i overensstemmelse med den til en hver tid gældende prisliste.

6.4 Medlemmer, der ikke tilmelder betaling til Nordsjællands Delebil til automatisk betaling (pbs), pålignes et månedligt administrationsgebyr, hvis størrelse fremgår af prislisten.

6.5 Bestyrelsen kan midlertidigt inddrage muligheden for at reservere biler for medlemmer, der er i restance.

6.6 Medlemmer, der er i restance i mere end én måned, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.

7 Check af bilen før brug

7.1 Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt checkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl - i forhold til de allerede registrerede - skal registres i kørebogen.

7.2 Inden bilen tages i brug, udfyldes kørebogen med startkm. Det tjekkes, om den tidligere fører har noteret korrekt ”slutkm” svarende til det nuværende ”startkm”.

7.3 Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen.

8 Bilens stand ved aflevering

8.1 Medlemmet forpligter sig til at aflevere bilen før udløb af den reserverede periode.

8.2 Aflevering er kun sket korrekt hvis:

· bilen er parkeret på standpladsen i aflåst stand

· bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer

· Bilens startkm og slutkm er anført korrekt

· bilen er checket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført i kørebogen

· bilens tank er min. 1⁄2 fuld

· bilen er tømt for affald og egne effekter og fremtræder pæn og køreklar

· bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr

8.3 Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den en hver tid gældende prisliste.

9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne

9.1 Anvendelse af Nordsjællands Delebils biler skal ske med omtanke og forsigtighed. Bilerne er alle røgfri.

9.2 Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges, før den afleveres af medlemmet.

9.3 Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere væskestand og dæktryk – jævnfør manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges, og medlemmer er ansvarlig for misligholdelse i den forbindelse.

9.4 Ved påfyldning af benzin anvendes foreningens benzin-betalingskort, der ligger sammen med bilens nøgler i nøgleskabet.

9.5 Det er hvert enkelt medlems ansvar at sørge for, at bilerne er udvendigt rengjort (vasket).

9.6 Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk.

9.7 Foreningens bestyrelse udpeger blandt medlemmer faddere, der er ansvarlige for, at bilerne kommer til rettidig eftersyn og service og i øvrigt er bestyrelse og medlemmer behjælpelige med tekniske og andre spørgsmål vedr. bilerne.

10 Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader

10.1 Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på bilen skal Toyota Eurocare kontaktes på telefonnr. Indland 80606668 Udland +45 70272662.

10.2 Desuden underrettes formand eller administrator og bilens fadder snarest muligt. Formand kan kontaktes på formand@nsjd.dk.

10.3 Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Nordsjællands Delebils bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet.

10.4 Nordsjællands Delebil har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Nordsjællands Delebil imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

10.5 I tilfælde af skade er medlemmet forpligtiget til:

· omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.

· at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner

· ikke at anerkende ansvar eller skyld

· ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt

· endvidere at tilstille Nordsjællands Delebil udførlig beskrivelse af uheldet og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen.

10.6 Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med bestyrelsens accept.

10.7 Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

10.8 I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtigelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anføre selvrisiko.

10.9 Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i en af Nordsjællands Delebils køretøjer skal betale administrationsudgifter, jfr. Prislisten for Nordsjællands Delebils medvirken i behandling af sagen.

11 Opbevaring af kørekort

11.1 Medlemmet er forpligtet til at medbringe kørekort under al kørsel.

11.2 Hvis medlemmet af en eller anden grund ikke har sit kørekort, mistes retten til at anvende Nordsjællands Delebils køretøjer.

11.3 Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Nordsjællands Delebil om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

12 Bøder

12.1 Det enkelte medlem betaler selv bøder, herunder parkeringsbøder ved brug af Nordsjællands Delebils køretøjer.

12.2 Nordsjællands Delebil kan oplyse politiet om, hvilket medlem der i en given periode har anvendt bilen.

12.3 Administrationsudgifter for Nordsjællands Delebils medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Nordsjællands Delebils biler kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten.

13 Begrænsninger vedr. anvendelse af Nordsjællands Delebils biler

13.1 Nordsjællands Delebils biler må ikke benyttes

· til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte,

· til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer

· eller campingvogn, der overholder vægt og mål, må dog slæbes, jfr. Bilens manual,

· til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller varer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid

· af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

14 Anvendelse af biler i andre delebilklubber.

14.1 Nordsjællands Delebil er - via medlemskab i Danske Delebiler - medlem af ECS (European Carsharing)

14.2 Nordsjællands Delebils medlemmer kan anvende køretøjer fra andre europæiske bilklubber, der er medlem af ECS, med mindre særlige begrundelser er givet, f.eks. kontraktbrud.

14.3 Reservering af køretøjer fra andre bilklubber vil ske via Nordsjællands Delebil, og priser og betingelser vil følge den pågældende bilklub.

15 Afgørelse af tvister

15.1 Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

16 Ændringer i aftalegrundlaget

16.1 Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til en hver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. er fraveget, fordrer skriftlighed.